Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MAPER  z siedzibą w Stefanowie przy ul. Ułanów 22A 05-552 mail: biuro@maper.pl.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją Państwa zamówień. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie procedury i rozwiązania techniczne.Dane osobowe podawane w trakcie realizacji Państwa zamówień a także używane w celu przygotowania i przedstawienia Państwu oferty naszego przedsiębiorstwa są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym przede wszystkim zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) i ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z ustawą z dnia 6 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

Pozyskiwanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być pozyskiwane w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolne podanie danych w celu przygotowania i przedstawienia naszej oferty.
 2. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 3. Zawarcie umowy sprzedaży.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. w celach związanych z zawarciem umowy sprzedaży
 2. przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych – przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane będą przetwarzane w celu prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami Administratora, w tym w formie mailingu,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 4. zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa Klientom i pracownikom Administratora poprzez przetwarzanie danych osobowych, w tym monitoring.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z prawa podatkowego tj. np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres 6 lat, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Dane jakie są zbierane i przetwarzane to:

•    Imię i nazwisko

•    Adres: kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania

•    Dane Przedsiębiorstwa w przypadku korzystania z usług na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem (w przypadku gdy płatnikiem za usługi jest to przedsiębiorstwo)

 • Kierowanie do Państwa informacji marketingowych i ofert o usługach Administratora – art. 6 ust. lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Administrator informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych dla zapewnienia podnoszenia jakości usług świadczonych dla Klientówart. 6 ust. 1 lit. f –  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Takim interesem jest dostosowanie poziomu świadczonych usług do oczekiwań Klientów.

Dane jakie są zbierane i przetwarzane to:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Nr telefonu;

W przypadku, gdy Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu.

 • Ustalenie, dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną przez Administratora szkodą wyrządzoną przez Klienta lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i będzie przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Dane jakie są zbierane i przetwarzane to:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres zamieszkania;
 • Związany z administrowaniem stroną internetową Administratora, która należy do Administratora, badania i analizy aktywności na tej stronie internetowej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Dane jakie są zbierane i przetwarzane to:

 • Adres IP;
 • Data i czas serwera;
 • Informacje o przeglądarce internetowej;
 • Informacje o systemie operacyjnym;
 • Data i godzina odwiedzin strony internetowej;
 • Przybliżona lokalizacja;
 • Czas spędzony na stronie;
 • Odwiedzone podstrony;

Powyższe dane zapisywane są automatycznie w tzw. logach serwera. Brak zapisywania tych danych wyłącza możliwość administrowania stronami. Kwestie dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały opisane w dalszej części niniejszej Polityki.

Dane osobowe podane w trakcie zawierania i realizacji umowy sprzedaży są warunkiem zawarcia tej umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego jej wykonania oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administratorze jak i osobie, której dane dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@maper.pl.

Administrator ma prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie będą one poddawane profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

 • w przypadku przetwarzania danych w cel zawarcia umowy, wypełnienia obowiązku prawnego – przez okres niezbędny do realizacji tych celów,z przepisów podatkowych lub rachunkowych, oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora,
 • w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu produktów własnych, na podstawie uzasadnionego interesu – do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie – do czasu odwołania zgody.

W przedsiębiorstwie Administratora została wdrożona i obowiązuje kontrola dostępu do danych osobowych dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Państwa dane innym podmiotom. Do przekazania Państwa danych dojdzie tylko i wyłącznie jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł  świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem fiskalno – podatkowym jest obligatoryjne.

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza terytorium Unii Europejskiej. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem i osobą, której dane dotyczą odbywać się może w wersji elektronicznej, poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory, wszelkie mobilne i komputerowe w tym do wykonywania połączeń głosowych i/lub połączeń audio przez Internet, etc., a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, w konsekwencji czego Administrator informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej, co stanowi element konieczny do prawidłowego wykonania umowy. Poprzez zawarcie umowy z Administratorem, bądź wyrażenie zgody w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą w zakresie komunikacji elektronicznej z administratorem upubliczniła swoje dane i wyraża zgodę na przekazanie ich poza teren EOG zdając sobie sprawę, że system ochrony danych osobowych może być różny poza terenem EOG.

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Informacja o plikach cookies

Strona internetowa Administratora korzysta z plików cookies. Podczas korzystania ze strony internetowej na Państwa dysku mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Nie zawierają one nigdy informacji osobistych. Używamy ich jedynie do utrzymania Państwa sesji oraz możemy je wykorzystać do tworzenia statystyk oglądalności.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach serwisu a co za tym idzie w ramach naszej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy skorzystać z narzędzi Państwa przeglądarki internetowej/ systemu i postępować zgodnie z instrukcjami tam zawartymi.

Zmiany

Administrator będzie regularnie przeglądać niniejszą Politykę prywatności i będzie dokonywać jej zmiany gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Administrator będzie związany takimi Kodeksami). Zmiany niniejszej Polityki prywatności będą dokonywane także w przypadku zmian technologii wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku zmian w zakresie sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.